Toimintaohjeet

Yhdistyksen toimintaohje on hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2023.

Yhdistyksen varsinaisia sääntöjä tukevat toimintaohjeet

Vaasanseudun Neuroyhdistys ry. Vasanejden Neuroförening rf. Yhdistyksen säännöt hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2015.

16 § Yhdistyksen talous- ja matkustussääntö sekä toimintaohjeet

”Yhdistyksellä voi olla näitä sääntöjä täydentäviä ohjeita, kuten talous-, matkustus- ja toimintaohjeet, jotka ja joiden muutokset hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä yhdistyksen kokouksessa.”

Toimintaohjeet tukevat yhdenmukaisen toiminnan toteutumista yhdistyksen sisällä. Luottamushenkilöillä, kerhonohjaajilla ja vapaaehtoistoimijoilla on samat säännöt liittyen korvauksiin, palkkioihin ja matkoihin. Toimintaohjeita voidaan täydentää tai muuttaa yhdistyksen kokouksissa.

Matkustussääntö

Matkustussääntö

Hallituksen kokouksiin korvataan matkat kotoa kokouspaikalle puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille, rahastonhoitajalle, hallituksen jäsenelle, hallituksen varajäsenelle tai muulle kokoukseen tarkoituksella kutsutulle henkilölle.

Matkakorvauksen saamisen edellytyksenä on matkalaskun tekeminen. Matkalaskun pohjan saa rahastonhoitajalta. Se löytyy myös kotisivuilta lomakkeena. Matkalaskut lähetetään vuosittain 15. joulukuuta mennessä sähköisesti rahastonhoitajalle. Matkakulut korvataan 15.tammikuuta mennessä.
Kerhonvetäjien, vertaisohjaajien, kokemustoimijoiden, työryhmään osallistuvan matkakulut toimitetaan yhdistyksen puheenjohtajan hyväksyttäväksi kuukausikohtaisesti. Matkakulut toimitetaan hyväksymisen jälkeen rahastohoitajalle maksatukseen.

Hallituksen ennalta hyväksymät ja kokouspöytäkirjaan kirjatut matkat erilaisiin yhdistyksen ja jäsenien etuja ajavaan tapahtumaan korvataan yhdistyksen edustajalle matkakustannusten mukaisesti.
Matkat korvataan edullisimman yleisen kulkuneuvon mukaan. Mikäli oman auton käyttö on pakollista, korvataan sen Verottajan määrittelemän oman auton käytön mukaisesti.

Palvelutaksin käytöstä korvataan omavastuu kuittia vastaan.

Yhdistys ei maksa päivärahaa.

Edustustilaisuuteen, työryhmään osallistuvalle yhdistyksen edustajalle yhdistys kustantaa kohtuuhintaisen ruokailun kuittia vastaan ellei tilaisuuteen sisälly ruokailua.

Hallituksen hyväksymän tapahtuman tai matkan vastuuhenkilö ei maksa omavastuuta osallistumisestaan. Siinä tapauksessa vastuuhenkilö hoitaa kaikki järjestelyt, varaukset, ilmoituksen jäsenille, jäsenten ilmoittautumisten vastaanoton sekä toimii vastuunkantajana matkalla tai tapahtumassa. Hallitus voi päättää tapahtuman ollessa vaativa, että järjestelyihin tarvitaan useampi vastuuhenkilö, joille voidaan korvata omavastuu.

Hallituksen päätöksellä jäsen voi osallistua yhdistystoiminnan kannalta tarpeellisiksi katsottuihin koulutuksiin, mitkä tukevat ja kehittävät yhdistyksen/kerhon/vertaisryhmän/ toimintaa.

Osallistujalla on velvollisuus raportoida koulutuksestaan hallitukselle. Hallituksen hyväksymiin koulutuksiin yhdistys korvaa matkakulujen omavastuun tai matkakulut kokonaisuudessaan ja osallistumismaksun, jos koulutuksessa sellainen on.

Kulukorvaukset ja hankinnat

Kulukorvaukset ja hankinnat

Yhdistyksen tietokone, nettiyhteys ja puhelin voidaan antaa vapaaehtoistoimijan käyttöön. Oman tietokoneen, nettiyhteyden tai puhelimen käytöstä ei makseta kulukorvausta.

Yhdistyksen toimintaan liittyvät, etukäteen puheenjohtajan tai hallituksen kanssa sovitut hankinnat korvataan kuitteja vastaan.

Puheenjohtaja voi tehdä enintään 500 € arvoisen hankinnan. Hän informoi niistä hallitusta jälkeenpäin.

Jäsenen osallistuminen yhdistyksen toimintaan

Jäsenen osallistuminen yhdistyksen toimintaan

Matkustaminen

Yhdistyksen laaja toimialue otetaan huomioon toimintaa järjestettäessä. Selvitetään tarvittaessa, miten toimintaan ja tapahtumiin on mahdollista osallistua kohtuullisesti toimialueen kaikista kunnista. Muita toimialueen kuntia ovat Kristiinankaupunki, Kaskinen, Närpiö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari ja Vöyri.

Mikäli toimintaa ei ole mahdollista järjestää toimialueella kattavasti, pyritään järjestämään yhteiskyyti vakiopysäkkien kautta esimerkiksi liikunnalliseen tapahtumaan, pikkujouluun, teatteriin, retkiin. Tästä tiedotetaan avoimesti kaikille jäsenille ja pyydetään sitova ennakkoilmoittautuminen.

Kuljetuksen vastuuhenkilö pyytää tarjoukset ja järjestää yhteiskuljetuksen. Käytössä on aina omavastuu- osuus esim. 10 € tai muu erikseen määritetty summa. Yhdistys maksaa laskun ja jäsenet maksavat yhdistykselle omavastuun. Kuljetuksen vastuuhenkilö ei maksa omasta matkastaan eikä tilaisuudesta omavastuuta

Omaishoitajat ja avustajat

Omaishoitajien ja henkilökohtaisten avustajien osallistumiskustannukset päätetään hallituksen kokouksessa ja tiedotetaan aina tilaisuuskohtaisesti. Yleisavustajan tarve huomioidaan tilaisuuskohtaisesti.

Kuntouttava liikunta

Toivomme ensisijaisesti osallistumista yhdistyksen järjestämiin liikuntavuoroihin ja kursseihin. Yritämme mahdollisuuksien mukaan järjestää etäosallistumisen mahdollisuuden. Potilasjäsen voi hakea avustusta liikuntaan kuittia vastaan 30€ /lukukausi, yhteensä 60€ /vuosi.

Esteettömyys

Yritämme parhaamme mukaan ottaa esteettömyyden huomioon. Tilat ja tilanteet ei aina tätä mahdollista täysin, mutta pyrimme valikoimaan tilan ja tapahtuman siten, että jokaisen jäsenen on mahdollista osallistua avustettuna. Yhdistys pyytää palautetta jäseniltä ja tapahtumien osallistujilta, jotta esteettömyyden huomioiminen voidaan varmistaa tulevien tilaisuuksien järjestämisessä.

Kerhot ja vertaisryhmät

Kerhot ja vertaisryhmät

Yhdistyksen toimialueella toimivat erilaiset ryhmät.

Kerhot

Kerhon perustaminen ja toiminta hyväksytetään yhdistyksen hallituksella. Hallituksen hyväksymät kerhot ovat kaikille jäsenille avoimia. Niiden tapahtumista on tiedotettava kaikille jäsenille jäsenrekisterin välityksellä viestillä sekä muiden viestintäkanavien kautta, kuten kotisivut, sosiaalinen media, lehti-ilmoittelu.

Jäsenellä voi ilmoittaa huomaamastaan epäkohdasta tai epäasiallisesta käytöksestä kerhoissa.

Kerhotoiminta mahdollistaa aluekohtaisen paikallisen sekä kiinnostuskohtaisen toiminnan. Se edistää yhdistyksen sääntöjenmukaista toimintaa, luo yhteistyötä yhdistyksen hallituksen kanssa ja tuo jäseniä yhdistyksen sisällä yhteen.

Mikäli kerho ei noudata tässä asiakirjassa kuvattuja toimintaperiaatteita, se ei voi toimia yhdistyksen nimissä, saada taloudellista tukea toimintaansa yhdistykseltä eikä yhdistys tiedota jäsenistölle sen toiminnasta. Yhdistyksen hallitus voi päättää kerhon toiminnan sekä ilmoittaa liittoon kerhon toiminnan lopettamisesta.

Kerhojen taloudenhoito ja kirjanpito

Kerhojen tulee tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle vuodelle ja toimittaa se hallitukselle 30 vrk ennen syyskokousta.

Kerhojen tulee tehdä toimintakertomus edeltäneestä vuodesta sekä toimittaa se hallitukselle 30 vrk ennen kevätkokousta. Samalla kerho ilmoittaa käteiskassassa tai pankkitilillä olevan summan yhdistykselle.
Kerhot saavat hakea toiminta-avustuksia itsenäisesti. Rahankeräys tehdään aina kuitenkin rekisteröidyn pääyhdistyksen nimissä.

Kerholla on yksinoikeus omin voimin kerättyihin varoihin sekä niihin varoihin, jotka sille on annettu tai lahjoitettu. Kerholla on mahdollisuus osallistua Pieni ele -keräyksen organisointiin ja keräykseen omalla toimialueellaan yhdistyksen nimissä. Yhdistyksen tilille tulevat keräyksen tuotot jaetaan hallituksen päätöksellä toimialueittain keräystyöhön osallistuville kerhoille ja vertaistukiryhmille.

Hallitukselle tulee raportoida, mitä avustusta kerholle on haettu ja mitä avustusta myönnetty. Tiedot myönnettyihin avustuksiin liittyen tulee toimittaa osana toimintasuunnitelmaa ja -kertomusta.
Kerhojen tulee toimittaa tositteet ja yhteenveto tuloista ja menoista hallitukselle 30 vrk ennen kevätkokousta.

Kerhon taloudenpito ja varat ovat osa pääyhdistyksen kirjanpitoa ja yhdistyksen kevätkokous hyväksyy kerhon taloudenpidon osana yhdistyksen tilinpäätöstä. Yhdistyksen tilintarkastaja/toiminnantarkastaja tarkastaa myös niiden varainkäytön.

Kerhojen tulee hoitaa varojaan huolellisesti sekä lakien ja hyvien tapojen mukaisesti ja niitä voidaan käyttää ainoastaan yhdistyksen sääntöjenmukaiseen tarkoitukseen.

Vertaistukiryhmät

Yhdistyksen hallituksen hyväksymät vertaistukiryhmät ovat kooltaan pieniä jäsenryhmiä, jotka muodostuvat vapaasti jäsenistöstämme tai luodaan yhdistyksen toiminnan puitteissa.

Vertaisryhmillä on mahdollisuus saada yhdistyksen myöntämää toiminta-avustusta hakemukseen perustuen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan nimilista osallistujista. Kaikesta saaduista toiminta-avustuksiin liittyvästä toiminnasta toimitetaan kuitit ja selvitys yhdistyksen hallitukselle.

Yhdistyksen alla toimivat vertaisryhmät ovat velvollisia ilmoittamaan yhdistykselle nimilistat vuoden lopussa, kun yhdistys on toimintaa tukenut.

Vertaistukiryhmät eivät hanki omaa rahoitusta yhdistyksen nimissä.

Vertaistukiryhmällä on mahdollisuus osallistua Pieni ele -keräyksen organisointiin ja keräykseen omalla toimialueellaan yhdistyksen nimissä. Yhdistyksen tilille tulevat keräyksen tuotot jaetaan hallituksen päätöksellä toimialueittain keräystyöhön osallistuville kerhoille ja vertaistukiryhmille.

Mikäli ryhmällä ei ole kahvikassaa suurempaa taloutta ja osallistujat keräävät itse keskuudestaan rahat, joilla katetaan tapaamisen kulut eikä ylijäämää koskaan kerry ei ryhmän ole välttämätöntä pitää seurantaa tuloistaan tai menoistaan. Jos ryhmälle sen sijaan jää vähäistäkin ylijäämää tai jos rahaliikenne on muuten suurempaa kuin pelkkä kahvikassa, on sen merkittävä muistiin kaikki kertyneet tulot ja maksetut kulut sekä säilytettävä tositteet.

Asiakirjapohjat yhdistyksen kotisivuilla

Asiakirjapohjat yhdistyksen kotisivuilla

Hakemuksen vastaanottaminen ei luo Yhdistykselle velvollisuutta tukea henkilöä, kerhoa tai ryhmää taloudellisesti. Yhdistyksen hallitus päättää varojen ja palkkioiden käyttömäärän ja päätökset tehdään näihin perustuen.

  • Toimintasuunnitelma
  • Toimintakertomus
  • Tapahtuman Ilmoitus
  •  Matkalasku  (tulosta ja täytä) (lähetys rahastonhoitaja@neurovaasa.fi)
  • Liikunta-avustus potilasjäsenille
  • Toiminta-avustus kerhoille ja vertaisryhmille
  • Vertaisryhmän perustamisilmoitus
  • Kerhon perustamisilmoitus