Verksamhetsanvisningar

Föreningens verksamhetsdirektiv godkändes på höstmötet 25.11.2023.

Föreningens egentliga direktiv stöds av verksamhetsanvisningar

Vaasanseudun Neuroyhdistys ry. Vasanejdens Neuroförening rf. Föreningens stadgar godkändes på höstmötet 28.11.2015.

16 § Föreningens ekonomi- och resedirektiv samt verksamhetsanvisningar

”Föreningen kan ha anvisningar som kompletterar dessa direktiv, såsom ekonomi-, rese- och verksamhetsanvisningar, vilka godkänns eller eventuella förändringar godkänns med enkel majoritet vid föreningens möte.”

Verksamhetsanvisningarna stöder genomförandet av en enhetlig verksamhet inom föreningen. Förtroendepersoner, klubbledare och frivilliga har samma regler för ersättningar, arvoden och resor. Verksamhetsanvisningarna kan kompletteras eller ändras vid föreningens möten.

Reseanvisning

Reseanvisning

Resor till styrelsemötet ersätts för ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör, styrelseledamot, styrelsesuppleant eller annan person som är avsiktligt inbjuden till mötet. Ersättningen gäller resor hemifrån till mötesplatsen.

Förutsättning för att få reseersättning är att reseräkning görs. Modell för reseräkning kan fås av kassören. Den finns också på hemsidan som ett formulär. Reseräkningar skickas elektroniskt till kassören senast den 15 december varje år. Resekostnader ersätts senast den 15 januari.
Resekostnaderna för klubbledare, stödpersoner, erfarenhetsaktörer och deltagare i arbetsgrupper lämnas månatligen för godkännande till föreningens ordförande. Efter godkännandet skickas reseräkningen till kassören för utbetalning.

Resor till olika evenemang som främjar föreningens intressen och som styrelsen på förhand godkänt och som antecknats i mötesprotokollet ersätts till föreningens representant i enlighet med resekostnaderna. Resor ersätts enligt förmånligaste offentliga fordon. Om det är obligatoriskt att använda egen bil, ersätts kostnaderna enligt Skatteförvaltningens definition av användningen av egen bil.
Vid användningen av servicetaxi ersätts den egna andelen.

Föreningen betalar inte ut dagpenning.

För en person eller en arbetsgrupp som representerar föreningen vid ett evenemang, ersätter föreningen måltidskostnader (till skäligt pris) ifall maten inte ingår. Ersättning mot kvittens.

Den person, som ansvarar för ett evenemang eller en resa som godkänts av styrelsen, betalar ingen egen andel för deltagandet. I detta fall tar den ansvariga personen hand om alla arrangemang, bokningar, meddelanden till medlemmar, mottagande av medlemmarnas anmälningar och fungerar som ansvarig under resan eller evenemanget. Ifall evenemanget är krävande kan styrelsen besluta att det behövs flera ansvarspersoner för arrangerandet och att dessa personer kan få ersättning för den egna andelen.

En medlem kan, genom beslut av styrelsen, delta i utbildning som är nödvändig för föreningens verksamhet och som stöder och utvecklar föreningens/klubbens/kamratgruppens verksamhet. Deltagaren är skyldig att rapportera om sin utbildning till styrelsen. För utbildning som godkänts av styrelsen ersätter föreningen den egna andelen eller resekostnaderna i sin helhet samt eventuell deltagaravgift.

Kostnadsersättningar och anskaffningar

Kostnadsersättningar och anskaffningar

Föreningens dator, internetuppkoppling och telefon kan ställas till förfogande för volontärer/frivilliga. Ingen ersättning betalas för användning av egen dator, internetuppkoppling eller telefon. Anskaffningar som hör till föreningens verksamhet och som man avtalat om med ordförande eller styrelsen, ersätts mot kvittens. Ordföranden kan göra en anskaffning värt högst 500 €. Hen informerar styrelsen om anskaffningen efteråt.

Medlemsdeltagande i föreningens verksamhet

Medlemsdeltagande i föreningens verksamhet

Resande

Föreningens omfattande verksamhetsområde beaktas när verksamhet ordnas. Vid behov utreds möjligheten, att på ett rimligt sätt, delta i verksamhet och evenemang från alla verksamhetsområdets kommuner. Övriga kommuner i området är Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax, Korsholm och Vörå.

Ifall det inte är möjligt att ordna en heltäckande verksamhet inom verksamhetsområdet, strävar vi till att ordna med samåkning med regelbundna stopp. Detta vid t.ex. idrottsevenemang, en julfest, en teater eller utflykter. Information om detta ges öppet till alla medlemmar och med bindande förhandsanmälan.

Den som ansvarar för transporten begär offerter och ordnar samåkningen. Det finns alltid en egen andel, t.ex. 10€ eller annat specificerat belopp. Föreningen betalar fakturan och medlemmarna betalar den egna andelen till föreningen. Den som ansvarar för transporten betalar ingen egen andel för sin egen resa eller tillställningen.

Närståendevårdare och assistenter

Beslut om deltagarkostnaderna för närståendevårdare och personliga assistenter görs på styrelsemötet och informeras skilt för varje tillfälle. Behovet av en allmän assistent beaktas för varje tillfälle.

Rehabiliterande träning

Vi önskar i första hand om deltagande i idrottsgrenar och kurser som ordnas av föreningen.

Vi försöker i mån av möjlighet att ordna möjlighet att delta på distans.

En patientmedlem kan ansöka om bidrag för motionerande, mot kvittens på 30 € / termin, totalt 60 € / år.

Tillgänglighet

Vi gör vårt bästa för att ta hänsyn till tillgängligheten. Lokalerna och situationerna tillåter inte alltid att detta är fullt möjligt, men vi försöker välja plats och evenemang så att varje medlem kan delta med hjälp. Föreningen ber om respons av medlemmar och evenemangsdeltagare för att säkerställa att tillgängligheten beaktas i ordnandet av kommande evenemang.

Klubbar och stödgrupper

Klubbar och stödgrupper

Olika grupper verkar inom föreningens verksamhetsområde.

Klubbar

Grundande av klubb och dess verksamhet godkänns av föreningens styrelse. Klubbar som godkänts av styrelsen är öppna för alla medlemmar. Alla medlemmar ska informeras om klubbens evenemang via medlemsregistret; via meddelanden och andra kommunikationskanaler, såsom webbplatser, sociala medier och tidningsannonser.

Åt medlem kan man rapportera om klagomål eller olämpligt beteende som man märkt av i klubben.

Klubbverksamheten möjliggör områdesspecifik lokal och intressespecifik verksamhet. Den främjar föreningens ordinarie verksamhet, skapar samarbete med föreningens styrelse och sammanför medlemmarna inom föreningen.

Om föreningen inte följer de verksamhetsprinciper som beskrivs i detta dokument, kan den inte agera i föreningens namn, få ekonomiskt stöd för sin verksamhet av föreningen och föreningen informerar inte sina medlemmar om dess verksamhet. Föreningens styrelse kan avsluta klubbens verksamhet samt meddela förbundet att klubbens verksamhet upphör.

Klubbens ekonomi och bokföring

Klubbarna bör göra en verksamhetsplan och budget för det kommande året och lämna in den till styrelsen 30 dagar före höstmötet.
Klubbarna bör göra en verksamhetsberättelse för det gångna året och lämna in den till styrelsen 30 dagar före vårmötet. Samtidigt redovisar klubben till föreningen om beloppet i handkassan eller på bankkontot. Klubbarna kan på egen hand ansöka om verksamhetsbidrag. Penninginsamling görs dock alltid i den registrerade huvudföreningens namn.

Klubben har ensamrätt till medel som samlats in genom egen verksamhet och till medel som skänkts eller donerats till den. Klubben har möjlighet, att i föreningens namn, delta i organiseringen och insamlingen av Små gester (Pieni ele) inom sitt egna verksamhetsområde. Intäkterna från insamlingen, som kommer på föreningens konto, delas ut enligt styrelsens beslut till de klubbar och kamratstödsgrupper som deltar i insamlingsarbetet.

Styrelsen ska informeras om vilket bidrag som har sökts åt klubben och vilket bidrag som har beviljats. Information om beviljade bidrag ska lämnas som en del av verksamhetsplanen och – berättelsen. Klubbarna ska lämna in kvittenser och en sammanställning av inkomster och utgifter till styrelsen 30 dagar före vårmötet.

Klubbens ekonomi och tillgångar är en del av huvudföreningens bokföring och föreningens vårmöte godkänner klubbens ekonomi som en del av föreningens bokslut. Föreningens revisor/verksamhetsrevisor granskar också deras användning av medel.

Klubbarna ska förvalta sina medel omsorgsfullt och i enlighet med lagar och god sed, och de får endast användas för föreningens stadgeenliga ändamål.

Kamratstödsgrupper

De kamratstödsgrupper som föreningens styrelse godkänner är små medlemsgrupper som bildats fritt bland våra medlemmar eller bildats inom ramen för föreningens verksamhet.

Stödgrupper har möjlighet att på basis av ansökan få ett verksamhetsbidrag som beviljas av föreningen. En förteckning över deltagarna ska bifogas ansökan. Verifikat och en redogörelse för all verksamhet i anslutning till verksamhetsbidragen lämnas till föreningens styrelse.
Stödgrupper som verkar under föreningen är skyldiga att meddela föreningen namnlistor i slutet av det år då föreningen har understött verksamheten.

Kamratstödsgrupper skaffar inte egen finansiering i föreningens namn.

Kamratstödsgruppen har möjlighet, att i föreningens namn, delta i organiseringen och insamlingen av Små gester inom sitt egna verksamhetsområde. Intäkterna från insamlingen, som kommer på föreningens konto, delas ut enligt styrelsens beslut till de klubbar och kamratstödsgrupper som deltar i insamlingsarbetet. Ifall gruppen inte har större ekonomi än kaffekassan och deltagarna samlar in pengar sinsemellan för att täcka kostnaderna för mötet och det aldrig blir något överskott, är det inte nödvändigt för gruppen att ha uppföljning på sina inkomster eller utgifter. Om gruppen i stället har ett litet överskott eller om de ekonomiska transaktionerna annars är större än bara en kaffekassa, ska den bokföra alla inkomster och betalda utgifter samt spara verifikationerna.

Dokumentmallar på föreningens webbplats

Att ansökan tas emot medför ingen skyldighet för föreningen att stödja personen, klubben eller gruppen ekonomiskt. Föreningens styrelse beslutar om hur mycket medel och arvoden som ska användas, och beslut fattas utifrån dessa.

  • Verksamhetsplan
  • Verksamhetsberättelse
  • Meddelande om evenemang, annonsering
  • Reseräkning (skriv ut och fyll i)(Sänding till kassor@neurovaasa.fi)
  • Motions (rörelse)-bidrag till patientmedlem
  • Verksamhetsbidrag till klubb och stödgrupp
  • Anmälan om grundandet av kamratstödsgrupp
  • Anmälan om grundande