Säännöt

Hyväksytty 28.11.2015 yhdistyksen syyskokouksessa.

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Vaasanseudun neuroyhdistys – Vasanejdens Neuroförening ry. Sen kotipaikka on Vaasan kaupunki ja kielenä suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja rekisteröintikielenä on suomi.

Yhdistyksen toimialueena ovat seuraavat kunnat: Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Vaasa ja Vöyri. Yhdistys on Neuroliitto – Finlands Neuroförbund ry:n jäsen.

2 § Tarkoitus

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on toimia multippeliskleroosiin (MS) ja harvinaisiin neurologisiin sairauksiin (harnes) sairastuneiden ja heidän läheistensä ja muiden yhdistyksen tavoitteista ja toiminnasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Yhdistys edistää vertaistuen toteutumista, jakaa tietoa sairauksista, toimii jäsenistön ja muiden erityisryhmien kuntoutus- ja liikuntamahdollisuuksien edistämiseksi sekä toimii eri vaikuttamisen keinoilla jäsenistön elämänlaadun parantamiseksi.

3 § Tarkoituksen toteuttamistavat

3 § Tarkoituksen toteuttamistavat

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1.  ohjaa, tukee ja seuraa kerhojen ja muiden vastaavien omaan toimintaansa kuuluvien ryhmien toimintaa,
 2.  vaikuttaa sairastavien ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumiseen valvomalla ja seuraamalla muun muassa sairaanhoidon, kuntoutuksen sekä sosiaaliturvan asioita omalla toimialueellaan,
 3.  verkostoituu ja tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja vaikuttamistoimintansa toteuttamiseksi,
 4. tiedottaa sairauksista, järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä kokouksia,
 5. edistää jäsenien liikuntamahdollisuuksia ja järjestää jäsenilleen liikuntamahdollisuuksia sekä muuta aktivoivaa ja virkistävää toimintaa kuten juhlia ja retkiä, pitää yhteyttä vastaaviin yhdistyksiin ja muihin toimijoihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi suorittaa rahankeräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, perustaa rahastoja, järjestää arpajaisia.

4 § Jäsenet

4 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä. Yhdistyksen potilasjäseniksi voidaan hyväksyä MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta (harnes) sairastavat.

Omaisjäseniksi voidaan hyväksyä potilasjäsenen perheenjäsenet ja muut läheiset. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä muut henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta.

Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Yhdistyksellä voi olla myös kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai yhdistyksen toiminnassa ansioitunut henkilö.

5 § Jäsenmaksu, yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

5 § Jäsenmaksu, yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksuna sen määrän, jonka yhdistyksen syyskokous määrää.

Kannatusjäsenen jäsenmaksu määrätään erikseen henkilölle ja yhteisölle. Yhteisöjen jäsenmaksut voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä porrastaa enintään viiteen eri maksuluokkaan, joiden suuruus määräytyy yhteisön vuosibudjetin mukaan.

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka tahallisesti rikkoo tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen sääntöjä, tai jättää jäsenmaksun maksamatta kahden (2) vuoden ajalta. Ero tulee voimaan eroamisvuotta tai erottamista vuotta seuraavan kalenterivuoden alusta

6 § Yhdistyksen toimielimet

6 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen toimeksiannossa määritellyssä asiassa toimikuntia tai työryhmiä.

Toiminnan järjestämiseksi yhdistyksen jäsenet voivat tarvittaessa perustaa rekisteröimättömiä kerhoja, joiden toiminnan hallitus hyväksyy. Kerho ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle perustamisestaan, toiminnastaan ja toiminta-alueestaan.

7 § Yhdistyksen kokoukset

7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Käsiteltävät asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä ratkaisee arpa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Käsitellään yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
 6. Esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
 7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 8. Joka kolmas vuosi valitaan edustajat Neuroliitto ry:n liittokokoukseen.
 9. Joka kolmas vuosi valitaan ehdokkaat Neuroliitto ry:n liittovaltuustoon kolmivuotiskaudeksi.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan vuosittain hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 7. Määrätään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruudet,
 8. Päätetään hallituksen jäsenten ja muiden toimihenkilöiden mahdollisesta palkkiosta. Vahvistetaan toiminnantarkastajan/ tilintarkastajan palkkio.
 9. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle.
 10. Hyväksytään talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.
8 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

8 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä vähintään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen kokousta jäsenkirjeellä tai sähköpostilla sekä yhdistyksen kotisivulla tai ilmoittamalla toimialueella yleisesti luettavan lehtien tai paikallislehtien yhdistyspalstoilla.

9 § Aloitteet

9 § Aloitteet

Asia, jonka jäsen haluaa esittää yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

10 § Hallitus

10 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut vähintään kaksi (2) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään kolmen tulee olla potilasjäseniä sekä mikäli mahdollista yhden neurologian erikoislääkäri.

Jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, aluksi arvalla ratkaisten.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

11 § Hallituksen kokoukset

11 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun 2/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelin-, sähköposti- tai muuna etäkokouksena, jos kaikki hallituksen jäsenet antavat tähän suostumuksensa.

Kokouskutsu lähetetään vähintään viikkoa (7 vrk) ennen kokousta hallituksen päättämällä tavalla: henkilökohtaisella kirjeellä, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla päätettävällä tavalla.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § Hallituksen tehtävät

12 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti,
 2. edustaa yhdistystä,
 3. valita yhdistyksen varapuheenjohtajat, sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut toimihenkilöt,
 4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille tulevat asiat,
 5. ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset,
 6. pitää jäsenluetteloa,
 7. vastata yhdistyksen taloudenhoidosta,
 8. esittää vuosikokoukselle kalenterivuosittain toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 9. tukea ja seurata kerhotoimintaa
 10. valvoa ja ohjata toimintasuunnitelmien (yhdistys ja kerhot) toteuttamista
 11. toimittaa vuosikokousasiakirjat Neuroliittoon
 12. suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.
13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai jompikumpi varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi kirjallisesti määrätä nimeämänsä henkilön tai henkilöt kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

14 § Tilikausi ja tilintarkastus

14 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätösasiakirjat, joihin sisältyvät kerhojen tilitiedot, on annettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuukautta (30 vrk) ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen kevätkokousta hallitukselle.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta voidaan ottaa esille yhdistyksen kokouksessa, jos asia on kokouskutsussa mainittu. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla MS-taudin ja harvinaisten neurologisten sairauksien (harnes) hoitoon tai tutkimukseen.

16 § Yhdistyksen talous- ja matkustussääntö sekä toimintaohjeet

16 § Yhdistyksen talous- ja matkustussääntö sekä toimintaohjeet

Yhdistyksellä voi olla näitä sääntöjä täydentäviä ohjeita, kuten talous-, matkustus- ja toimintaohjeet, jotka ja joiden muutokset hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä yhdistyksen kokouksessa.

17 § Sääntöjen soveltaminen

17 § Sääntöjen soveltaminen

Yhdistyksestä on muutoin voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty.

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.